RAI (Dogna, Duglia)

MUX 1 = 35o UHF
MUX 2 = 30o UHF
MUX 3 = 26o UHF
MUX 4 = 40o UHF

MEDIASET (Padia, Serra di Budda)

MUX 1 = 52o UHF
MUX 2 = 36o UHF
MUX 3 = 38o UHF
MUX 4 = 49o UHF
MUX 5 = 56o UHF

ALTRI

CAIRO 2 = 25o UHF (Padia)
7GOLD = 31o UHF (Serra di Budda)
RETE A2 = 42o UHF (Padia)
RETE A1 = 44o UHF (Padia)
TIMB 1 = 47o UHF (Padia)
TIMB 3 = 48o UHF (Padia)
TIMB 2 = 55o UHF (Padia)

TV LOCALI

TELEUROPA = 39o UHF (Serra di Budda)
TELELIBERA CASSANO = 45o UHF (S. Angelo)
TELESPAZIO TV = 51o UHF (Serra Crista)