RAI (Monte Melazzo)

MUX 1 = 35v UHF

MEDIASET (Contrada Cornutelli)

MUX 4 = 49v UHF