RAI

MUX 1 = 35v UHF

MEDIASET

MUX 1 = 52v UHF
MUX2 = 36v UHF
MUX 3 = 24v UHF
MUX 4 = 49v UHF
MUX 5 = 56v UHF

ALTRI

CAIRODUE = 25v UHF
7GOLD = 31o UHF
BeS = 32o UHF
LA3 = 37v UHF
RETE A2 = 42v UHF
RETE A1 = 44v UHF
TIMB 1 = 47v UHF
TIMB 3 = 48v UHF
D-FREE = 50v UHF 
TIMB 2 = 55v UHF

TV LOCALI

IL TIRRENO RTT 1 = 21v UHF
TGS = 22o UHF
TELECOLOR = 23v UHF
RTP = 39v UHF
ANTENNA SICILIA = 41v UHF
REGGIO TV = 45v UHF
TELESPAZIO TV = 51o UHF
TELETNA = 57o UHF