RAI (Capo Spartivento)

MUX 1 =  35v UHF
MUX 2 = 26v UHF
MUX 3 = 30v UHF
MUX 4 = 40v UHF

MEDIASET (Capo Spartivento)

MUX 1 = 52v UHF
MUX 2 = 36v UHF
MUX 3 = 24v UHF
MUX 4 = 49v UHF
MUX 5 = 56v UHF

ALTRI

CAIRODUE = 25v UHF (Capo Spartivento)
7GOLD = 31o UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
BeS = 32o UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
LA3 = 37v UHF (Capo Spartivento)
RETE A2 = 42v UHF (Capo Spartivento)
RETE A1 = 44 v UHF (Capo Spartivento)
CANALE ITALIA = 46v UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
TIMB 1 = 47v UHF (Capo Spartivento)
TIMB 3 = 48v UHF (Capo Spartivento)
D-FREE = 50v UHF (Capo Spartivento)
TIMB 2 = 55v UHF (Capo Spartivento)

TV LOCALI

TELEMIA = 21v UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
SOVERATO UNO TV = 23v UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
GS CHANNEL = 29o UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
RETECAPRI = 32o UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
SOVERATO UNO TV = 33v UHF (Capo Spartivento)
TELESPAZIO TV STUDIO 3 = 34o UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
TELE REGGIO = 43v UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)
TELESPAZIO TV = 51v UHF (Pietrapennata – Punta del Gallo)